در صورتی که به هرگونه خدمات تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران، نیاز پیدا کردید، با شماره تماس لوله بازکنی ذیل تماس بگیرید.

۰۹۱۲۶۸۸۷۳۸۰ مدیریت زودلوله

۰۲۱۲۲۹۰۴۶۶۸ لوله بازکنی شمال تهران

۰۲۱۶۶۸۴۸۴۸۸ لوله بازکنی غرب تهران

۰۲۱۷۷۷۰۷۵۴۳ لوله بازکنی شرق تهران

۰۲۱۸۸۴۵۱۹۹۰ لوله بازکنی مرکز تهران

۰۲۱۶۶۱۵۷۸۱۷ لوله بازکنی جنوب تهران